När samarbeten mellan två nyckelpersoner/ledare i en verksamhet precis inletts eller när etablerat samarbete inte fungerar optimalt berörs alla i parets närhet. Samarbetscoaching skapar snabbt och kostnadseffektivt fungerande samarbeten mellan professionella människor. Det centrala i coachingen är utveckling av parets relation till varandra med fokus på gemensamma mål, tydliga roller, beteendemönster etc.

Syftet är att etablera en hållbar plattform för bra kommunikation och samarbete. Paret får träna i att ömsesidigt nyttja varandras styrkor för ett bättre resultat för individen, paret, ledarskapet och verksamheten genom en starkare strategisk ledning mot mål. Bra samarbete ökar också trivseln, vilket bidrar till bättre arbetsresultat.

Par lämpliga för samarbetscoaching kan vara nyckelpersoner som vill förkorta sin lära-känna-period vid nyligen påbörjat samarbete, överordnad/underordnad chef, chef/biträdande chef, chefer med delat ledarskap, chef/projektledare, två projektledare etc. Det primära är parets behov och framförallt vilja till förbättrat samarbete.

Metodiken har utvecklats under många år och anpassats för chefer, ledare och nyckelpersoner i olika verksamheter. Läs mer på www.duocoaching.se

Är ni intresserade av att utvecklas tillsammans?

Välkomna att boka ett kostnadsfritt första möte.

Spara

Spara

Spara